POWERFUL HOSTING - SURPRISINGLY EASY
ASPX scripty

ASP.NET (ASPX) scripty

Sripty pro .NET Framework lze psát v jazycích VB.NET, C#, JScript.NET, J#. Soubory obsahující scripty mají typické koncovky: asax, ascx, ashx, asmx, aspx, axd, soap. Na tyto soubory je také nastaveno zpracovávání na straně serveru.
Scripty mohou být umístěny kdekoli v adresáři WWWRoot nebo jeho podadresářích, vyjma podadresářů "Upload" a "DRead". V těchto dvou podadresářích nelze scripty spouštět.
Binární spustitelný kód vyrobený pomocí "Visual Studio.net" je nutno na server nakopírovat do podadresáře "bin" ve "WWWRoot".
Pozorně si přečtěte popis struktury adresářů virtuálního serveru.

Aplikace na serveru se spouštějí s omezením výkonu, daným nastavením pro "applicaton pool" definovaný pro každý virtuální server zvláť. Více informací o omezení spotřeby systémových prostředků pro jednotlivé virtuální servery. Dále je možnost spouštění aktivních stránek omezena instalaci "FrontPage Server Extensions". Souběh aktivního scriptování a "FrontPage Server Extensions" není na našich serverech z důvodu problematické bezpečnosti i funkčnosti této kombinace možný.

O ASP.NET se více dozvíte na (Learn more about ASP.NET): http://www.asp.net/learnmore

Poslední změna: 19.10.2005 11:04:55